مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران


مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب

تشکیل جلسه مجمع اولیه


تشکیل جلسه مجمع اولیه

ادامه مطلب

انتخاب اعضای هیئت موسس


انتخاب اعضای هیئت موسس

ادامه مطلب

اولین جلسه هیئت موسس


اولین جلسه هیئت موسس

ادامه مطلب

دومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید


دومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید

ادامه مطلب

سومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید


سومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید

ادامه مطلب