مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.

مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.

مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.

مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.