پژوهش مدیریت بازار جهت پشتیبانی مدیران صنایع تصمیم گیری کنترل عملیات کسب