پیچ و مهره مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (تولید و تامین)
فروشنده : آلفا پیچ
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
98-21-55459139