تلفن کارخانه : 2629030 (0662) دارنده گواهینامه ISO9001