نماینده انحصاری کمپانی های سوئیس و آلمان، تلفن دفتر تبریز : 2861798 2861799 (0411)