تلفن دفتر کیش : 4451917 (0764) تلفنهای دفتر دیگر : 33349610 88427695 (021)