عضو گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تلفن کارخانه : 6-2343525 (0255) فکس : 2343736 (0255) ایزو 9002