رنگهای ساختمانی, انواع رنگهای صنعتی و پوششهای حفاظتی, رزینهای الکیدی, رنگ و پوششهای پودری و همچنین رنگهای پایه آب (WATERBASE)