پژوهش در مدیریت و بازار جهت پشتیبانی مدیران صنایع در تصمیم گیری و کنترل عملیات کسب و کار