تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکتهای ایرن خودرو، سایپا