صنایع نفت, گاز, پتروشیمی (تأمین تکنولوژی و مهندسی), صنایع شیمیایی (تأمین و تدارک اقلام و تجهیزات), صنایع فلزی و غیر فلزی (اجرای سیویل, نصب و راه اندازی, مدیریت پروژه)