تلفن دفتر پارس غدیر : 3 - 66814852 (021) فکس : 66814951 (021) تلفن دفتر فروش بزرگراه فتح : 3 - 66797072 (021) فکس : 66797071 (021)