تولید و پخش انواع میله های پرده های حمام، پرده حمام، سبد رخت، پادری، انواع تی و جارو، جا حوله ای