طراحی و تولید سیستمهای کنترل و اندازه گیری الکترونیک و سنسور های صنعتی.