آموختن آنچه برای زندگی در مدرسه نیاموخته ایم مدرسه زندگی یکی از پروژه های منتخب در جشنواره ی کارآفرینی پل آلمان میباشد. این پروژه در سال 93 توسط تعدادی از دانشجویان ارشد و دکترای پژوهشکده علوم شناختی طراحی و توسعه داده شده است. هدف پروژه ی مدرسه زندگی برداشتن سه گام اساسی با رویکرد شناختی است: 1: شناسایی بهتر ابعاد وجودی خود 2: ارتقاء مهارت های ارتباطی 3: آشنایی با الگوهای علمی کسب و کار و شغلی

خدمات