تولید پارچه های کجراه ترگال فلامنت پنبه ب صورت خام و تکمیل شده