ارائه سیستم مخابراتی پیشرفته دیجیتالی ترانک تترا, ارائه سیستم و بهینه سازی سامانه های موجود و تجهیزات ماسک و لباس برای محافظت بدن در مقابل تششع مواد رادیو اکتیو و محیط های شیمیایی و کلیه سموم صنعتی