مرکز پخش انواع لوازم و تجهیزات جانبی در صنعت برق شامل سرسیم کابلشو ، روکشهای حرارتی و نسوز ، گلندهای پلاستیکی و فلزی ، ترمینال شاخه ای و ریلی ، انواع شماره و پلاک شناسایی سیم و کابل و تابلو ، انواع بست کابل و ریلهای مربوطه ،سیمهای نسوز ،بستهای کمربندی پلاستیکی و استیل ، ابزار آلات برق و انواع انبرهای پرس