تولید کلیه روغن اسپین فینیش Spin finish oil برای نخ BCF,CF,POY,DTYروغن تکسچرایزینگ Texturizing oil