آمل ـ جاده امام زاده عبدالله ، شهرک صنعتی لابراتورهای داروسازی ارس بازار