نماینده لیفت تراک سام (دوو-دوسان) نماینده باطری هاوکر آلمان