فروش، آموزش، نصب و راه اندازی (تجهیز کامل) دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل: - کلدال و سوکسله، BODو COD متر، سولفور آنالایزر، TOC آنالایزر، اندازه گیری عدد پروکسید Behr - آنالایزر شیر، لاکتواستار، کرایواستار،سانتریفوژ، بوتیرومتر، کلنی کانتر، ترمولاکتودانسی متر، پیپت حبابدار 11سیسی- پیپتهای شیر، قیف دکانتور، تست ذرات سوخته، ویسکوباتور،سانتریفوژ تست حلالیت، بن ماری مخصوص بوتیرومتر، انواع بورتهای دیجیتال، هیدرومتر،کیت فسفاتاز، شیر استاندارد Funke Gerber - سرنگ- سمپلر- ستون-گارد Hamilton - آنالایزر میکروبی Don Whitley - ترازو، رطوبت سنج Kern - اتوکلاو Astell - آب مقطرگیری،شیکر،شیکر انکوباتور،حمام آب، فریزر، یخچال GFL - کوره Nabertherm - رفراکتومتر،پلاریمتر،رنگ سنج قند Schmidt& Haensch-- میکروسکوپ Optika - هدایت سنج،PH متر،اکسیژن مترKnick - حمام وسکوزیته، تست نقطه اشتعال، تست تقطیر، فشار بخار، تست نقطه ریزش و ابری شدن - شاخص جریان مذاب، تست کشش، سوزن ویکات Labstore - تست ضربه Ray Ran - جذب اتمی، GC، اسپکتروفتومتر، آب خالص ساز PG - بانک خون، یخ ساز Fiocchetti - استومیکر Interscience - میکروتوم Mictotec - تست انحلال و ریزش قرص، سختی سنج قرص، تست شکنندگی قرص و گرانولها، تست از هم پاشیدگی قرص، تست ضخامت قرص، تست دانسیته دارو، تست زمان نرم شدن، از هم پاشیدگی شیاف Copley - سکوبندی