شرکت پرشیا سیستم با هدف ارتقاء بهره وری وارائه سیستم های نوین شناسایی وتجهیزات امنیتی تأسیس شده است. طراحی و اجرای پروژه های کاربردی با استفاده از کارتهای هوشمند و RFID , طراحی سیستمهای صدور کارت درتیراژ بالا و ارائه خدمات شخصی سازی و پاکت گذاری کارت همراه با تأمین اقلام مورد نیاز و پشتیبانی آنها از تعهدات این مجموعه است. اعنماد معتبرترین سازمانها وموسسات دولتی و غیردولتی به پرشیا سیستم وارایه خدمات فنی به آنها حاصل دسترسی این مجموعه به تغییرات لحظه ای تکنولوژی وبهره گیری از پرسنل کارا ومجرب داخلی وهمکاران دانشمند خارجی است.