از جمله تولیدات این شرکت 1 لوله های ضخامت پایین 2 پروفیلهای مورد استفاده در نماهای ساختمانها کامپوزیت 3 لوله های ببین مورد استفاده در کارخانجات 4 میلگردهای آلومینیومی با ضخامت و آلیاژهای گوناگون 5 لوله های مورد استفاده در تابلوهای تبلیغاتی 6 لوله های آبیاری 7 انواع مقاطع پروفیلی