شرکت تولید کننده الیاف شیشه بصورت چاپد بوده و در زمینه بازرگانی انواع محصولات تولیدی الیاف شیشه فعالیت مینماید