جاده مخصوص کرج ـ کیلومتر 9 ، روبروی بیمه البرز ، خ عاشری