پخش و توزیع مواد غذایی و بهداشتی و شیمیایی و تولید پوشاک و واردات و صادرات و شرکت در مناقصات و عضو و اعضای صنعت پخش ایران