حال حاضر 7 نفریم/در اینده باند استریزه و بانسمان////////////////////////////////////////////