انجام امور تبلیغاتی، چاپ، طراحی، مشاوره، اجرای همایش ها و نمایشگاه ها، چاپ بنر و فلکس