تولید، فروش، مشاوره، طرح، اجرا لوله اتصالات و تجهیزات تأسیسات و آبرسانی پروژه های بزرگ در ایران