فعالیت در زمینه تکمیل ضد آب انواع پارچه های پوشاکی و پارچه های فنی و صنعتی