تولید و تامین قطعات و تجهیزات اویونیک هواپیماهای مسافربری ساخت تمام قطعات و تجهیزات مکانیکی هوایی طرای و ساخت سیستمهای روشنایی و هشدار هوایی تولید و تامین تجهیزات ضد انفجار تحقیق و توسعه