طراحی، تولید و اجرای سازه های فضایی با سیستم گره ای توپر MERO