مشاوره و مجری پروژه های تبلیغاتی و تحقیقاتی و پژوهش بازار