ارائه خدمات مشاوره، طراحی ومهندسی در صنایع (بخصوص نفت،گاز و پتروشیمی)، نظارت بر اجراء، مطالعات امکان سنجی، امور مربوط به خدمات مهندسی،‌بازرسی فنی، مدیریت پروژه های صنعتی، عملیات مجاز بازرگانی (واردات و صادرات)