کنترل کیفیت جهت تولیدات در صنایع نساجی, کنترل کیفیت در صنایع خودرو برای داخل و خارج خودرو, در صنایع پتروشیمی, کنترل کیفیت کلیه پلیمرها, در صنایع رنگهای اتومبیل, ساختمانی و رنگهای کوره ای و در صنایع پلاستیک