تلفن دفتر اصفهان : 3 - 2362562 (0311) تلفن کارخانه : 5642535 (0312) فکس : 5642494 (0312)