قم ـ جاده قدیم اصفهان ، روبرو بوستان علوی ، خیابان کامراد ، چسب و زرین قم