جاده قدیم کرج ،روبروی شیر پاستوریزه ،فتح 5 ،پلاک 15