تولید الکترودهای جوشکاری, مفتول های صنعتی و مفتول های ساختمانی