تلفن دفتر مشهد : 6055177 (0511) فکس : 6057040 (0511) تلفن کارخانه : 6223032 6222532 (0512) فکس : 6222190 (0512) مشترک شرکت بسته بندی آرین فریمان