دارای استاندارد ملی ایران، دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو2000 - 9001 - عضو انجمن تخصصی تحقیق و توسعه R&D تلفن کارخانه : 3334002 3334655 (0171) فکس : 3334254 3334678 (0171)