نمایندگی شرکت B.F.T ایتالیا تلفن کارخانه : 4390185 (0229)