تلفن دفتر مرکزی : 2 - 22851981 (021) فاکس : 22850734 (021) مشترک شرکت : تکمیل پارچه معراج