مورد تأیید اتحادیه آلومینیوم کاران تهران، دارای پروانه کسب و از وزارت بازرگانی