کیلومتر 7 جاده مخصوص سمنان به دامغان ،شهرک صنعتی شرق خ بلوارکارآفرینان