تولید انواع واشرهای آبرسانی ، واشر ، لوله های آزبست ایرانیت فارسیت ،‌ پرمیت ، آذریت ، پرسیت ، واشر تحت فلنچ ، نسوز ، منجیت دار ، واشر مگنر ، تایتون