آدرس مشترک : کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه تلفن کارخانه : 42 - 4622635 (0832) تلفن کرمانشاه : 8249260(0831)