اتوماسیون صنعتی، سیستمهای کنترل، مانیتورینگ دما و رطوبت و تاریخ زنهای حرارتی